mercredi 23 juillet 2008

LE PUITS BETHLEEM A DINANTCe samedi 19 juillet 2008, nous avions rendez-vous avec les propriétaires du site de l'ancien couvent des Dominicaines.
En effet, ceux-ci nous ont demandé de faire des recherches car d'une part, leur terrain surplombe en partie la grotte de Mouchenne qui est une résurgence de la rivière passant par la grotte la Merveilleuse, d'autre part, dans un des bâtiments se trouve un captage d'eau dans un puits de + ou- 35 mètres de profondeur.
J-B est descendu le premier dans le fameux puits. Les 5 premiers mètres du puits sont en briques, le restant ayant été creusé dans la roche.
Dans le fonds du puits, pas de couloir ni de faille, ni même de courant. L'eau stagne et elle se trouve à la même hauteur que la Meuse.
Marc et Joël sont descendus également dedans. Fred, Aurore et J-C sont restés sagement à la surface; le puits ne donnant que sur une nappe phréatique, cela n'en valait pas la peine.
Il serait par contre intéressant d'y descendre en période de chômage de la Meuse afin de voir si le niveau descend également et de voir si on n'a pas jeté des objets autrefois dans ce puits.
La visite de la grotte Mouchenne est interdite sauf autorisation de la D.N.F. car elle est protégée et grillagée et ce pour la protection des chauves-souris.
Il serait intéressant d'avoir l'autorisation de faire des relevés topographiques en relation avec une topo de surface, ainsi que d'explorer les éventuels départs de cheminées.
Joël qui a de bons contacts avec ceux-ci pourrait faire une demande d'autorisation.
Zaterdag 19 juli 2008: afspraak met de eigenaars van de site van het voormalige convent van de Dominikanen.
Eigenlijk hebben deze eigenaars ons gevraagd om opzoekingen te verrichten, omdat enerzijds hun terrrein boven op een deel van de Grotte Mouchenne (een resurgentie van de rivier van de Merveilleuse) en anderzijds omdat in een van de gebouwen zich een waterwinningspunt bevindt, in een put van ongeveer 35 m diep.
J-B is als eerste afgedaald in deze fameuze put. De eerste vijf meters zijn met bakstenen bekleed, de rest is in de rots uitgehakt.
Op de bodem van de put geen gangen noch spleten, zelfs geen luchtstroom.
Het waterpeil is stabiel en bevindt zich op het niveau van de Maas.
Marc en Joël zijn eveneens afgedaald. Fred, Aurore en J-C zijn braaf aan de oppervlakte gebleven. De put geeft uit op een freatisch waterpeil, wat niet echt interessant is.
Het ware daarentegen aangewezen eens af te dalen bij het leegtrekken van de Maas, om te zien of het niveau eveneens daalt en of er geen voorwerpen in de put zijn gegooid vroeger.
Het bezoek aan de Grotte Mouchenne is verboden, mits toelating van de D.N.F., aangezien ze afgesloten is door een hekken ter bescherming van vleermuizen.
Het ware interessant om de toelating te krijgen om opmetingen te verrichten, samengaand met een meting aan de oppervlakte, zodat we eventuele cheminées kunnen localiseren.
Joël heeft goede contacten met DNF, hij kan eventueel een aanvraag doen.

A+


mardi 15 juillet 2008

LE PHENOMENE DE ANHEE

Ce 14 juillet 2008, je suis retourné à l'emplacement d'un phénomène que l'on avait déjà été voir (étaient présents: Fred et J-C ), il y a quelques mois sur les indications de Bibiche.
Il s'agit d'un effondrement circulaire de 8 mètres de profondeur avec des petits départs à la base.
Voilà un futur chantier où on doit creuser dans la terre.
Cet effondrement de terre doit sûrement donner sur quelque chose.
Il est heureusement situé en plein bois car les risques de chutes d'un promeneur sont réels.
Dès que l'on aura l'accord du proprio, le plus urgent sera la sécurisation de ce puits afin qu'un quidam ne tombe pas dedans.

Het fenomeen van Anhée

Op 1’ juli 2008 ben ik teruggekeerd naar een verschijnsel dat we eerder al zijn gaan bekijken (aanwezig: Fred en J-C), een paar maanden geleden op aanwijzingen van Bibiche.
Het gaat hier over een cirkelvormige verzakking van 8 meter diep met kleine gangetjes aan de basis.
Dit is een toekomstige werkplek waar we in de aarde zullen moeten graven.
Deze instorting van aarde zal zeker ergens op uitkomen. Gelukkig ligt het fenomeen in een bos, want de risico’s voor wandelaars zijn reëel.
Van zodra we de toestemming hebben van de eigenaar zullen we zo snel mogelijk de put beveiligen zodat er niemand kan in verongelukken.
dimanche 13 juillet 2008

Visite aux Cuves de Sassenage


Sortie aux Cuves de Sassenage avec visite du réseau Fonné et de la salle Saint Bruno.Le développement des Cuves est de 12295 mètres pour une dénivelée de +443 mètres, la distance entre le gouffre Berger et les Cuves de Sassenage est de 730 mètres, pour une dénivellation presque nulle.


Bezoek aan de ‘cuves de Sassenage’

Een uitstapje naar de Cuves de Sassenage met een bezoek aan het systeem van Fonné en de zaal Saint-Bruno. De ontwikkeling van de Cuves is 12295 meter voor een niveauverschil van meer dan 443 meter, de afstand tussen de Gouffre Berger en de Cuves de Sassenage is 730 meter, voor een hoogteverschil van bijna nul.
VISITE A COUFINProfitant de mon passage à Chorange, je n'ai pas pu résisté a l'envie d'aller revoir une des merveilles du vercors, la grotte de Coufin, ses deux rivières et ses milliers de fistuleuses.

Bezoek aan Coufin

Profiterend van mijn doortocht in Chorange, heb ik niet kunnen weerstaan aan de verlokking om een van de wonderen van de Vercors te gaan bekijken, de Grot van Coufin, haar twee rivieren en haar duizenden fistuleuses.Le lac à l'entrée de la Grotte


Des fistuleuses,


encore des fistuleuses,


Des centaines de fistuleuses, c'est ça Coufin


La rivière de CoufinVers l'affluent de ChevalineLa rivière de Chevaline.Au pied de cette paroi calcaire, se trouvent 7 grottes: Jalifier 1, Jalifier 2, Balme rousse, Gournier, Coufin, Balme étrange et Chevaline.


Aan de voet van deze kalksteenwand bevidnen zich 7 grotten: Jalifier 1, Jalifier 2, Balme Rousse, Gournier, Coufin, Balme Etrange en Chevaline.

Un grand merci aux guides spéléo pour leur sympatie.
Veel dank aan de speleogidsen voor hun sympathie.


mardi 8 juillet 2008

TROU DE LA LOUTRE


Ce mardi, profitant du niveau très bas de la Lesse et malgré la pluie qui tombe dru, visite du trou de la Loutre à Châleux pour Marc, Rudi et Jean-Be

Trou de la Loutre

Op deze dinsdag, profiterend van het zeer lage Lessepeil en ondanks de regen die er viel deden we een bezoekje aan de Trou de la Loutre te Châleux met Marc, Rudi en Jean-Be.

lundi 7 juillet 2008

Big Jump 2008

Ce dimanche c'était la grande foule à Han pour le désormais classique Big Jump, notre club y était bien représenté : Aurore, Joël, Marc, Eddy, Patrice et Jean-Be. Aussitôt le dernier coup de canon tiré, signe que le dernier groupe de touristes était sorti et sous les yeux étonnés de ses derniers toute la meute de spéléo-aquaphiles c'est élancée vers l'amont, la suite en photo :

Deze zondag was er veel volk in Han voor de desondanks klassieke Big Jump. Onze club was goed vertegenwoordigd: Aurore, Joël, Marc, Eddy, patrice en jean-be.
Weldra weerklonk het laatste kanonschot, signaal dat de laatste groep toeristen de grot verlaten en onder de verbaasde blikken van deze laatsten sprong heel de meute speleowaterratten in de Lesse, zwemmend stroomopwaarts…
Het vervolg zie je op de foto’s:


Mon dieu, qu on d'vin vi
Goede God, wat worden we oud…A qui le dit tu!

Aan wie zeg je het!Ouf le plus dur est fait

Oef, het zwaarste is achter de rug!


En attente de la sortie du dernier groupe de touristes

Wachtend op de laatste lading toeristen.Photo de famille

FamiliekiekjeJean-Be et Patrice

Jean-Be en PatriceEddy et Joël

Eddy en JoëlEt quoi, on y va! fait chaud la dedans

En wat dan nog, laat ons vertrekken. ’t Is wel warm hierbinnen…Enfin dans l'eau, Marc et Eddy

Eindelijk te water: Marc en EddyJoël et Jean-Be

Joël en Jean-BeSur la berge, l'équipe de soutien

Op de over de ondersteuningsploeg.C'est super!

’t Is super!Dit Richard, tu n'a rien oublier? c'est pas le Mexique ici

Zeg Richard, zijt ge niks vergeten? We zijn niet in Mexico hier!Déja le retour

Al op de terugwegA la sortie, Jean-Be et Joël en discution avec une grande dame de la spéléo Belge - Lucienne Golenvaux

Aan de uitgang: JB en Joël in gesprek met een grote dame van de Belgische Speleo: Lucienne GolenvauxMerci à Jean et à toute l'équipe pour cette super journée.

Dank aan Jean en heel de ploeg voor deze superdag


Pour voir une des vidéos, voir le lien ci-dessous. On reconnait des membres du club.
Om de video’s te bekijken, klik op de onderstaande link. Men herkent de leden van club.

http://www.dailymotion.com/related/x627j2/video/x626vd_big-jump-2008-1ere-partie-rassemble_sport